TAGs

xây dựng trái phép

Có được hợp thức hóa nhà xây dựng sai phép?