TAGs

thủ tục cấp sổ đỏ

Mua đất không có sổ đỏ có được cấp phép xây dựng hay không?