Những điều cần biết về phí công chứng nhà đất trong luật VN

Tham gia từ: 2 years trước

16/10/2021

Phí công chứng nhà đất là khoản phí mà người đi công chứng phải thanh toán cho văn phòng công chứng. Dịch vụ công chứng có vai trò quan trọng trong giao dịch nhà đất. Tuy nhiên để nắm rõ hoạt động công chứng, mức thu phí cần nộp cho văn phòng công chứng,… thì không phải ai cũng biết. Sau đây là những nội dung cụ thể được quy định trong luật pháp nước ta về phí công chứng nhà đất 2021.

Cách tính phí công chứng nhà đất

phí công chứng nhà đất
Phí công chứng nhà đất 2021 tính như thế nào?

Trong các giao dịch chuyển nhượng hay tặng nhà đất thì việc công chứng, chứng thực là bắt buộc và phải thực hiện theo quy định.  Khoản phí công chứng cho hợp đồng thể hiện việc mua bán nhà đất là khoản tiền riêng mà cá nhân, tổ chức nộp tại cơ quan công chứng của nhà nước. Cách tính phí công chứng nhà đất hiện nay đang áp dụng theo Thông tư 257/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

Cách tính phí công chứng nhà đất cho các hợp đồng chuyển nhượng, tặng,… quyền sử dụng đất:

Trong Thông tư 257/2016/TT-BTC có quy định mức thu phí công chứng các hợp đồng hay các giao dịch nhà đất sẽ được xác định dựa trên giá trị tài sản, giá trị hợp đồng hoặc giao dịch, cụ thể được tính như sau:

+ Khi công chứng các hợp đồng chuyển nhượng, biên bản ghi nhớ việc tặng cho quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì phí công chứng tính trên giá trị mà quyền sử dụng đất có;

+ Nếu công chứng hợp đồng của việc chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất mà trên đó có tài sản gắn liền trên nó thì cách tính phí dựa trên tổng giá trị của quyền sử dụng đất cùng với giá trị tài sản hiện có trên đất;

+ Và việc công chứng các hợp đồng mua bán, tặng cho hoặc góp vốn bằng những tài sản có giá trị khác thì phí công chứng tính trên tổng giá trị của các tài sản đó;

+ Phí công chứng các văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản, các văn bản kê khai nhận di sản sẽ được tính dựa trên giá trị của di sản;

+ Phí công chứng đối với các hợp đồng vay tiền được tính trên giá trị của khoản vay đó;

+ Phí công chứng phải trả khi đi công chứng bản hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng cầm cố tài sản nếu không có giá trị khoản vay thì tính dựa theo giá trị tài sản; và nếu có ghi giá trị khoản vay thì mức phí công chứng lại dựa theo giá trị khoản vay;

+ Phí công chứng cho các hợp đồng kinh tế, hợp đồng đầu tư, kinh doanh có mức phí tính trên tổng giá trị của hợp đồng.

Như vậy, phí công chứng mua bán nhà sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể. Và giá trị của quyền sử dụng đất hay giá trị của tài sản áp dụng để tính phí công chứng theo thoả thuận trong hợp đồng mua bán của các bên ký kết; 

Nếu giá đất, giá tài sản trong thỏa thuận thấp hơn mức giá hiện hành được cơ quan nhà nước quy định và đang áp dụng khi đi công chứng thì phí công chứng được tính = Diện tích đất, giá trị tài sản có ghi trong hợp đồng x Giá đất, giá tài sản mà cơ quan nhà nước ban hành tại thời điểm đó.

Mua bán nhà đất trên Toàn quốc

18,2 tỷ
12 phút trước Quận Tân Bình
8,8 tỷ
14 phút trước Quận Tân Phú

Bảng phí công chứng nhà đất 2021

phí công chứng nhà đất
Bảng phí công chứng hiện đang áp dụng đối với hợp đồng mua bán nhà đất

Lệ phí công chứng mua bán nhà mà người đi công chứng phải nộp nếu muốn công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho nhà đất cụ thể như sau:

– Nếu giá trị tài sản, giá trị hợp đồng dưới 50 triệu VNĐ thì mức phí công chứng phải nộp là 50,000 VNĐ.

– Nếu giá trị tài sản, giá trị hợp đồng từ 50 triệu VNĐ đến 100 triệu VNĐ thì mức phí công chứng phải nộp là 100,000 VNĐ.

– Nếu giá trị tài sản, giá trị hợp đồng từ 100 triệu VNĐ đến dưới 1 tỷ VNĐ thì mức phí công chứng phải nộp là 0,1% giá trị giao dịch.

– Nếu giá trị tài sản, giá trị hợp đồng từ 1 tỷ VNĐ đến dưới 3 tỷ VNĐ thì mức phí công chứng phải nộp là 1 triệu VNĐ + 0,06% x (giá trị hợp đồng – 1 tỷ VNĐ).

– Nếu giá trị tài sản, giá trị hợp đồng từ 3 tỷ VNĐ đến dưới 5 tỷ VNĐ thì mức phí công chứng phải nộp là 2,2 triệu VNĐ + 0,05% x (giá trị hợp đồng – 3 tỷ VNĐ).

– Nếu giá trị tài sản, giá trị hợp đồng từ 5 tỷ VNĐ đến dưới 10 tỷ VNĐ thì mức phí công chứng phải nộp là 3,2 triệu VNĐ + 0,04% x (giá trị hợp đồng – 5 tỷ VNĐ).

– Nếu giá trị tài sản, giá trị hợp đồng từ 10 tỷ VNĐ đến dưới 100 tỷ VNĐ thì mức phí công chứng phải nộp là 5,2 triệu VNĐ + 0,03% x (giá trị hợp đồng – 10 tỷ VNĐ).

– Nếu giá trị tài sản, giá trị hợp đồng từ 100 tỷ VNĐ trở lên thì mức phí công chứng phải nộp là 32,2 triệu VNĐ + 0,02% x (giá trị hợp đồng – 100 tỷ VNĐ). Tuy nhiên mức thu tối đa phí công chứng không vượt quá 70 triệu VNĐ/trường hợp.

Ví dụ: Phí công chứng mà văn phòng công chứng sẽ thu khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất có tổng giá trị là 8 tỷ VNĐ sẽ được tính như sau:

Mức phí phải nộp = 3,2 triệu VNĐ + 0,04 % x (8 tỷ – 5 tỷ) = 4,4 triệu VNĐ.

Đối với các hợp đồng thuê nhà ở, thuê quyền sử dụng đất thì mức phí công chứng mua bán nhà đất như sau:

– Nếu hợp đồng thuê có giá trị dưới 50 triệu VNĐ thì mức phí phải nộp khi công chứng hợp đồng là 40,000 VNĐ.

– Nếu hợp đồng thuê có giá trị từ 50 triệu VNĐ đến 100 triệu VNĐ thì mức phí phải nộp khi công chứng hợp đồng là 80,000 VNĐ.

– Nếu hợp đồng thuê có giá trị từ 100 triệu VNĐ đến dưới 1 tỷ VNĐ thì mức phí phải nộp khi công chứng hợp đồng là 0,08% giá trị hợp đồng thuê.

– Nếu hợp đồng thuê có giá trị từ 1 tỷ VNĐ đến dưới 3 tỷ VNĐ thì mức phí phải nộp khi công chứng hợp đồng là 0,8 triệu VNĐ + 0,06% x (giá trị hợp đồng thuê – 1 tỷ VNĐ).

– Nếu hợp đồng thuê có giá trị từ 3 tỷ VNĐ đến dưới 5 tỷ VNĐ thì mức phí phải nộp khi công chứng hợp đồng là 2 triệu VNĐ + 0,05% x (giá trị hợp đồng thuê – 3 tỷ VNĐ).

– Nếu hợp đồng thuê có giá trị từ 5 tỷ VNĐ đến dưới 10 tỷ VNĐ thì mức phí phải nộp khi công chứng hợp đồng là 3 triệu VNĐ + 0,04% x (giá trị hợp đồng thuê – 5 tỷ VNĐ).

– Nếu hợp đồng thuê có giá trị từ 10 tỷ VNĐ trở lên thì mức phí phải nộp khi công chứng hợp đồng là 5 triệu VNĐ + 0,03% x (giá trị hợp đồng thuê – 10 tỷ VNĐ). Và mức thu phí công chứng tối đa không vượt quá 8 triệu VNĐ/trường hợp.

Mức thu phí của văn phòng công chứng khi nhận lưu giữ di chúc là 100,000 VNĐ/trường hợp.

Mức thu phí của văn phòng công chứng khi cấp bản sao của văn bản công chứng là 5,000 VNĐ/trang, từ trang thứ ba (3) của văn bản, mỗi trang công chứng tính 3,000 VNĐ. Cả văn bản không được thu quá 100,000 VNĐ tiền công chứng.

Thủ tục công chứng mua bán nhà đất năm 2021

phí công chứng nhà đất
Những thủ tục khi công chứng nhà đất cần có gì?

Mua bán nhà đất hiện nay luôn là giao dịch có tổng giá trị tài sản lớn nên các thủ tục mua bán khá phức tạp và cần phải chuẩn bị nhiều giấy tờ cần thiết để giao dịch tiến hành theo đúng quy định. Nếu không có kinh nghiệm mua bán bất động sản người mua sẽ gặp nhiều khó khăn để chuẩn bị giấy tờ đầy đủ nhất. 

Hợp đồng mua bán đất, nhà ở gắn liền với đất (nếu có) sau khi được ký kết giữa bên giao đất và bên nhận đất để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng cần mang chúng đi công chứng. Nội dung hợp đồng và giá trị của hợp đồng sẽ được pháp luật và nhà nước bảo vệ sau khi công chứng thành công tại văn phòng công chứng đã được cấp phép hoạt động.

Phí công chứng mua bán nhà bên nào chịu và giấy tờ cần có khi đi công chứng việc mua bán nhà đất tại văn phòng công chứng gồm có những giấy tờ gì, sẽ được trả lời ngay sau đây:

Đối với bên chuyển nhượng cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết: Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (tài sản gắn liền với đất), chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (bản gốc), sổ hộ khẩu (bản gốc) và hợp đồng ủy quyền mua bán nhà đất (nếu có).

Trong trường hợp tài sản chuyển nhượng là tài sản chung của cả vợ và chồng mà không phải là tài sản riêng của cá nhân thì cần có đủ giấy tờ cá nhân của vợ và chồng cùng giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Nếu quan hệ hôn nhân của cả 2 đã tan vỡ thì cần có giấy chứng nhận ly hôn, giấy tờ hợp pháp thể hiện quyền sở hữu sau khi phân chia tài sản.

Đối với bên nhận chuyển nhượng cần chuẩn bị: Giấy tờ cá nhân như chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc). Nếu đã kết hôn và tài sản nhận chuyển nhượng là tài sản chung thì cần có thêm giấy tờ cá nhân của đối tượng còn lại và giấy đăng ký kết hôn của 2 người. Ngoài ra, bên nhận chuyển nhượng cần chuẩn bị thêm phiếu yêu cầu cơ quan công chứng thực hiện công chứng cho bản hợp đồng mua bán nhà đất. Và nếu không tự đến cơ quan công chứng được sẽ cần thêm hợp đồng ủy quyền mua bán.

Để thực hiện công chứng tại cơ quan công chứng đối với hợp đồng mua bán nhà đất thì cả 2 bên mua và bên bán cần thực hiện theo các bước sau:

phí công chứng nhà đất
Các bước tiến hành thủ tục công chứng nhà đất hiện nay

Bước 1: Hai bên nộp hồ sơ với đầy đủ giấy tờ đã chuẩn bị sẵn tại văn phòng công chứng hợp pháp.

Bước 2: Văn phòng công chứng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tại chỗ các giấy tờ có bên trong hồ sơ vừa nộp. Nếu còn thiếu giấy tờ cần thiết, công chứng viên sẽ thông báo luôn và yêu cầu bên cần công chứng bổ sung sau đó mới công chứng được hợp đồng mua bán nhà đất.

Bước 3: Nộp lệ phí công chứng cho văn phòng công chứng. Sau khi đầy đủ các thủ tục công chứng, hai bên tiến hành đóng lệ phí và nhận bản hợp đồng gốc để tiếp tục làm thủ tục sang tên tại cơ quan nhà đất. 

Trên đây là những thông tin được Chợ Tốt Nhà tổng hợp, chia sẻ đến bạn khi muốn tìm hiểu về phí công chứng nhà đất. Truy cập Chợ Tốt Nhà nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến bất động sản nhé.

Mua bán đất an toàn – chất lượng tại Chợ Tốt Nhà

Bài viết liên quan

Bình luận

Có thể bạn quan tâm